Mệt mỏi vì trực đêm mà lại còn bị bênh nhân quấy rồi tình dục