Hai con người khao khát yêu đương tìm thấy điểm chung của nhau