Bác sĩ và y tá thường làm gì trong những ca trực đêm buồn tẻ